Chứng nhận hệ thống quản lý

 1. Tiêu chuẩn ISO 9000
 2. Tiêu chuẩn ISO 14000
 3. Tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP
 4. Tiêu chuẩn BRC/IFS/FSSC 22000
 5. Tiêu chuẩn OHSAS 18000
 6. Tiêu chuẩn ISO 45000
 7. Tiêu chuẩn SA 8000
 8. Tiêu chuẩn ISO 27000
 9. Tiêu chuẩn ISO 51000
 10. Tiêu chuẩn VietGap/GlogbalG.A.P
 11. Tiêu chuẩn Hữu cơ – Organic
 12. Tiêu chuẩn ISO 13485 (Y tế)
 13. Tiêu chuẩn GMP/GSP/GLP (y tế)
 14. Tiêu chuẩn C-GMP (Mỹ phẩm)