Tư vấn chiến lược 2

Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

- Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

- Xây dựng quy chế thương hiệu

- Tư vấn mở rộng định vị thương hiệu

- Chiến lược thương hiệu khác biệt hóa

- Giải pháp chăm sóc thương hiệu toàn diện

- Giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu toàn diện

- Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu cá nhân - doanh nghiệp